Please enable JS

เกี่ยวกับ GED

GED (General Education Development)

GED (General Education Development) คือ เป็นการสอบระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งเทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่รับรองโดย American Council on Education (ACE) โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สามารถสมัครสอบได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป

ข้อสอบ GED แบ่งออกเป็น 4 วิชา ดังนี้

1. SOCIAL STUDIES

ใช้เวลาสอบ 70 นาที จะวัดความรู้และทักษะในเชิงสังคมศาสตร์ และทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์ให้มา รวมทั้งสามารถนำข้อมูลจาก source ที่โจทย์ให้ นำมา support ความคิดเห็นของนักเรียนเองผ่านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เนื้อหาหลักมี 4 ส่วน ได้แก่ Civics and government 50% United States history 20% Economics 15% และ Geography and the world 15%

2. SCIENCE

ใช้เวลาสอบ 90 นาที จะมีเนื้อหาที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนักแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือในส่วนของ Short Answer คือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์จำลองมาและสามารถสรุปเหตุการณ์นั้นได้ เช่น โจทย์จะให้ information text เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง นักเรียนต้องสามารถใช้ทักษะการอ่านและเขียนสรุปออกมาเป็นคำตอบสั้นๆ ได้

3. REASONING THROUGH LANGUAGE ARTS

วิชา Writing และ Reading จะถูกรวมเนื้อหาเข้าด้วยกัน เรียกว่าวิชา RLA หรือ Reasoning through Language Arts ใช้เวลาสอบ 150 นาที ตัวอย่างที่เปลี่ยนแปลงเช่นในส่วนของ Extended Response ซึ่งเดิมคือการเขียนเรียงความหรือ essay นั่นเอง โจทย์จะให้ argumentative passage มา 2 เรื่องซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกัน นักเรียนจะต้องสามารถสรุปความคิดเห็นหลักจากผู้เขียนทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งยกเหตุผลจาก text มาประกอบการอธิบาย ดังนั้นแค่ skill ในการเขียน essay เพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอให้นักเรียนสามารถผ่านข้อสอบไปได้

4. MATHEMATICS

ใช้เวลาสอบ 115 นาที ข้อสอบจะ focus ที่ 2 ส่วนคือ การเลือกใช้สูตรและการคิดเลขให้สอดคล้องกับโจทย์ที่กำหนดให้ 45% และการแก้ปัญหาทางพีชคณิต 55% เนื้อหาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก ยังคงใช้ Algebra I เป็นพื้นฐานในการออกข้อสอบ แต่จะมีการเพิ่มในส่วนของ Quadratic Equation เข้าไปทำให้ข้อสอบมีความยากขึ้นพอสมควร

 

คะแนน เต็มวิชาละ 200 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน  

(*แต่ละมหาวิทยาลัยรับคะแนนไม่เท่ากัน ให้ทำการตรวจสอบ)

สมัครสอบ www.ged.com เมื่อต้องการสอบซ่อมในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือสอบเพื่อเพิ่มคะแนน สามารถสมัครสอบได้เลย หากสอบวิชานั้นๆ เกิน 3 ครั้ง จะต้องเว้นระยะเวลา 90 วัน (สามารถขอคู่มือการสมัครสอบได้กับเจ้าหน้าที่ หรือให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำการสมัครสอบได้)

ผลสอบ ผลสอบจะออกหลังจากที่สอบเสร็จ ยกเว้น Writing Essay ต้องรอโดยประมาณ 5 วัน แต่ผลสอบจะเป็น unofficial ต้องทำการส่งขอTranscript อีกที และรอประมาณ 4 – 6 อาทิตย์ จาก U.S. high school equivalency diploma รัฐ Maine

การเทียบวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ผู้ที่สอบ GED เทียบเท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยไม่ต้องขอใบเทียบวุฒิเป็นรายบุคคล (สามารถติดต่อขอสำเนาจดหมายจากกระทรวงศึกษาธิการได้ที่เจ้าหน้าที่)

ศูนย์สอบในประเทศไทย : Pearson Professional Centers-Bangkok, Thailand

Bangkok Business Building Level 10 Unit 10-1054 Sukhumvit 21 Bangkok 10110 Thailand 
Subject (s) Fee
Social Studies $60
Science $60
Language Arts, Reading & Language Arts, Writing $60
Mathematics $60

หากต้องการเลื่อนวันสอบหรือยกเลิกวันสอบ ต้องทำการก่อนวันที่กำหนดลงทะเบียนสอบภายใน 24 ชม.

**หมายเหตุ ผู้สอบควรไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบ
ผู้สอบต้องนำหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบ
ในการสอบวิชา Mathematics ห้ามนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ ในคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องคิดเลขให้ (Part 1 ใช้ได้ แต่ Part 2 ใช้ไม่ได้)

Welcome to Gedthai
มาเรียน GED ที่
prinncipal
ตัวอย่าง นักเรียนบางส่วนที่เลือกมาเรียนกับเรา

ABOUT US

CONTACT US

FOLLOW US