GED® and the GED Testing Service® are registered trademarks of the American Council on Education® 
This website is not endorsed or approved by the American Council on Education or GED

 

คอร์สที่เปิดล่าสุด

วัน จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

image

เกี่ยวกับ GED

          โดยผู้สอนจะติวเนื้อหาในการสอบ GED ทั้งหมด และนำเอาข้อสอบเสมือนจริงมาสอนประกอบ นักเรียนที่สอบจึงสามารถสอบได้คะแนนสูง การติว GED นักเรียนจะได้ความรู้ที่ยั่งยืน และพลิกแพลงในการตอบคำถามต่างๆ ในการสอบ GED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียน GED ของเราสอนด้วย อ.ที่จบจากมหาวิทยาลัยจากทั้งอังกฤษและอเมริกาในระดับปริญญาโท มีประสบการณ์การสอนมานาน และรับรองผลการเรียน

 

ที่นี่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี โดยจะช่วยในการสมัครสอบ GED

(รับรองผล ช่วยสมัครสอบ GED ให้ฟรี สอบไม่ผ่านติววิชาที่สอบไม่ผ่านจนกว่าจะผ่าน)
เรียน GED ที่ไหนดี ... GED THAI มีคำตอบ 
เรียนจบเร็ว !!! สอนเพื่อเตรียมสอบ GED ในข้อสอบแบบใหม่ 
คนน้อย รับไม่เกิน 8 คน ต่อ Class สมัครด่วน !!!

About GED and Why Choose us

GED (General Education Development) คือ เป็นการสอบระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งเทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่รับรองโดย American Council on Education (ACE) โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สามารถสมัครสอบได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปี ขึ้นไป

ข้อสอบ GED แบ่งออกเป็น 5 วิชา ดังนี้

1. SOCIAL STUDIES เป็นข้อสอบแบบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลาในการทำ 70 นาที แบ่งออกเป็น History (U.S. or Canada 25% and World 15%), Geography 15%, Civics and government 25% and Economics 20%

2. SCIENCE เป็นข้อสอบแบบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลาในการทำ 80 นาที แบ่งออกเป็น Physical science (physics and chemistry 35%), Life science 45% and Earth and space science 20%

3. LANGUAGE ARTS, READING เป็นข้อสอบแบบปรนัย 40 ข้อ ใช้เวลาในการทำ 65 นาที แบ่งออกเป็น Fictional passages (Poetry, Drama, Prose fiction before 1920, Prose fiction between 1920 and 1960 and Prose fiction after 1960) And Nonfiction passages (Nonfiction prose, Visual and performing arts reviews and Workplace and community documents)

4. MATHEMATICS เป็นข้อสอบแบบปรนัย 80% และการเขียนคำตอบ 20% ใช้เวลาในการทำ 90 นาที (ส่วนละ 45 นาที) แบ่งออกเป็น Number operations and number sense 20-30%, Measurement and geometry 20-30%, Data analysis, statistics, and probability 20-30% and Algebra, functions, and patterns 20-30%

5. LANGUAGE ARTS, WRITING มีการสอบ 2 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ ข้อสอบแบบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลาในการทำ 75 นาที แบ่งออกเป็น Organization 15%, Sentence structure 30%, Usage 30% and Mechanics 25% และ ข้อสอบแบบเขียนเรียงความ (Essay) ตามหัวข้อที่กำหนด ใช้เวลาในการทำ 45 นาที โดยหลักการให้คะแนนมีดังนี้ Focused main points, Clear organization, Specific development of ideas and Sentence structure control, punctuation, grammar, word choice, and spelling

          คะแนน เต็มวิชาละ 800 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน และคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2250 คะแนน (*แต่ละมหาวิทยาลัยรับคะแนนไม่เท่ากัน ให้ทำการตรวจสอบ)
          สมัครสอบ www.ged.com เมื่อต้องการสอบซ่อมในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือสอบเพื่อเพิ่มคะแนน จะต้องเว้นระยะเวลา 90 วัน จากวันสอบครั้งแรก (สามารถขอคู่มือการสมัครสอบได้กับเจ้าหน้าที่ หรือให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำการสมัครสอบได้)
          ผลสอบ ผลสอบจะออกหลังจากที่สอบเสร็จ ยกเว้น Writing Essay ต้องรอโดยประมาณ 5 วัน แต่ผลสอบจะเป็น unofficial ต้องทำการส่งขอTranscript อีกที และรอประมาณ 4 – 6 อาทิตย์ จาก U.S. high school equivalency diploma รัฐ Maine
          การเทียบวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ผู้ที่สอบ GED เทียบเท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยไม่ต้องขอใบเทียบวุฒิเป็นรายบุคคล (สามารถติดต่อขอสำเนาจดหมายจากกระทรวงศึกษาธิการได้ที่เจ้าหน้าที่)
          ศูนย์สอบในประเทศไทย : The Enterprise Resources Training Co., Ltd. ชั้น 3 ห้อง 331 - 332 อาคารชาญอิสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

Subject (s) Fee
Social Studies $50
Science $50
Language Arts, Reading $50
Mathematics $50
Language Arts, Writing $50

**หมายเหตุ

ผู้สอบควรไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบ
ผู้สอบต้องนำหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบ
ในการสอบวิชา Mathematics ห้ามนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ ในคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องคิดเลขให้ (Part 1 ใช้ได้ แต่ Part 2 ใช้ไม่ได้)